KRD · BIG · BIK

BIG, BIK i KRD

W naszym kraju działają trzy biura informacji gospodarczej (KRD) tj. BIG Info Monitor, Rejestr Dłużników ERIF oraz Krajowy Rejestr Długów. Historia kredytowa jest gromadzona i upowszechniona w BIK czyli w Biurze Informacji Kredytowej.

Wszystkie  wpisy powodują negatywną historie kredytową.

Po spłacie całej należności Wierzyciel ma obowiązek wykreślić w terminie 14 dni od spłaty wszelkie wpisy. Jeśli tego nie zrobi może mu grozić kara do 30 tysięcy złotych.

Aby wierzyciel mógł przekazać do BIG –u informacje o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, W szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, o których mowa w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr43, poz.296, z późn. zm.);
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych (na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu –na adres miejsca zamieszkania) wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Natomiast przekazanie do BIG –u informacji o zobowiązaniach dłużnika nie będącego konsumentem wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych (na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał takiego adresu –na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej) wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.